FRONTLINE PET CARE

Ochrana soukromí

 1. Podmínky přístupu na webovou stránku

  Přístup na webové stránky Boehringer Ingelheim je podmíněn souhlasem s následujícími podmínkami a platnými zákony.
  Uživatel bere na vědomí možnost používat tuto webovou stránku.
  Tyto podmínky a informace v nich obsažené mohou být změněny, pokud se Boehringer Ingelheim rozhodne tak učinit, a to bez předchozího upozornění.
  Podmínky užívání se vztahují výhradně na tuto webovou stránku. Jiné internetové stránky v rámci skupiny nebo patřící společnosti Boehringer Ingelheim mají své vlastní podmínky používání.
  Boehringer Ingelheim si vyhrazuje právo uzavřít účet, pokud se zjistí, že uživatel porušuje zásady a podmínky použití.

 2. Duševní vlastnictví

  Tato stránka je vlastněna a provozována firmou Boehringer Ingelheim (dále jako „Boehringer Ingelheim“), členem skupiny Boehringer Ingelheim. Rozložení stránky a všechny komponenty včetně ochranných známek, log a názvů domén, které se vyskytují na této stránce (dále jako „stránka“) jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví a jsou majetkem firmy Boehringer Ingelheim, nebo jejich použití podléhá povolení. 

  Žádná součást stránky, ať už jako celek nebo její část, nesmí být jakýmkoli způsobem a na jakémkoli nosiči kopírována, reprodukována, pozměněna, editována, stahována, denaturována, předávána nebo distribuována bez předchozího písemného povolení firmy Boehringer Ingelheim, s výjimkou výhradního použití pro potřeby tisku, podmíněného dodržováním práv duševního vlastnictví a jakýchkoliv jiných vlastnických práv, která jsou zde uvedena. 

  Kopírování pro soukromé potřeby je povoleno pouze pro vaše vlastní, soukromé, nekomerční využití a na vašem osobním počítači. 

  "COPYRIGHT 2016- společnost Boehringer Ingelheim - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA". 

  Jakékoli schválené použití objektů tvořících stránku nebo na stránce zobrazených nesmí tyto objekty žádným způsobem denaturovat, měnit a upravovat. 

  Boehringer Ingelheim si vyhrazuje právo podniknout právní kroky proti jakémukoli porušení svého práva na duševní vlastnictví. 

  „Totéž platí pro databáze obsažené na stránce, které jsou chráněny směrnicí Evropské Unie z 11. března 1996 o právní ochraně databází a které byly vytvořeny firmou Boehringer Ingelheim.“

 3. Povaha informací

  Informace, zejména finančního charakteru, použité na stránce, nejsou považovány za pobídku k investici. Za žádných okolností by neměly být interpretovány jako průzkum nebo veřejná nabídka, ani nejsou nabídkou k odběru, koupi nebo výměně akcií či jiných cenných papírů firmy Boehringer Ingelheim a jejích dceřiných společností. 

  Společnost Boehringer Ingelheim upozorňuje, že finanční informace na stránce jsou pravidelně aktualizovány (v případě, že jsou finanční informace poskytovány on-line). 

  Stránka může nabízet znalecké posudky a vyjádření expertů na určité oblasti, týkající se obsahu stránky, nebo výňatky článků z tisku. Každá taková informace reprezentuje výhradně názor citovaného odborníka či publikace a nemusí být nutně názorem firmy Boehringer Ingelheim. 

  Žádný z těchto odborníků není zaměstnancem skupiny Boehringer Ingelheim a za použití jeho názoru firmou Boehringer Ingelheim není nijak odměňován. Boehringer Ingelheim nezodpovídá za přesnost nebo kompletnost těchto informací a vyjádření. Vyjádření odborníků odráží jejich vlastní osobní názory a nikdy by nemělo být interpretováno jako stanovisko nebo odpovědnost firmy Boehringer Ingelheim. 

  Stránka dále obsahuje informace o zdraví, tělesné kondici, oblasti medicíny a medicínských úkonů výhradně pro humánní užití. Zmíněné údaje jsou uveřejněny na stránce pouze pro informační účely a neslouží jako náhrada porady s vaším lékařem nebo lékárníkem. Tyto informace by za žádných okolností neměly být používány ke stanovení lékařské diagnózy onemocnění nebo zdravotních obtíží, ani k předepisování léků uvedených na stránce. Vždy se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

 4. Odkazy na jiné stránky

  Odpovědnost firmy Boehringer Ingelheim nebo rodičovské společnosti Boehringer Ingelheim by neměla být vztahována na stránky třetí strany, které jsou přístupné prostřednictvím této stránky. Nemáme žádnou možnost kontroly nad obsahem webových stránek třetích stran, které zůstávají plně nezávislé na firmě Boehringer Ingelheim. 

  Existence odkazu na stránky třetí strany v žádném případě neznamená, že Boehringer Ingelheim jakkoliv schvaluje obsah této stránky a obzvláště způsob, jakým může být použit. 

  Dále, vykonání opatření nutných k prevenci přenosu jakéhokoli napadení ze stránky, především jedním nebo více počítačovými viry, trojskými koni nebo jinými „parazity“, je vaší zodpovědností. 

  Externí stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na tuto stránku. Žádný odkaz by neměl být vytvořen bez předchozího výslovného souhlasu firmy Boehringer Ingelheim. Boehringer Ingelheim v žádném případě nijak nezodpovídá za nedostupnost takových stránek a také je nezkoumá, nekontroluje a neschvaluje, a tedy nezodpovídá za jejich obsah, reklamy, produkty a další součásti dostupné prostřednictvím těchto stránek.

 5. Osobní a další informace

  Určité informace jsou shromažďovány a skladovány automaticky:

  - IP adresa uživatele. Tato adresa, která umožňuje přístup na Internet, je přidělována počítači uživatele poskytovatelem internetového připojení. Tato informace nemůže sloužit k identifikaci jednotlivce. 
  - Adresa stránky, ze které byl uživatel přímo odkázán na tuto stránku. 
  - Datum a čas návštěvy webu a zobrazené podstránky. 
  - Operační systém počítače uživatele a používaný internetový prohlížeč. 

  Uživatel je rovněž upozorněn, že během návštěvy webové stránky může být do jeho prohlížeče automaticky instalován soubor cookie. Cookie (sušenka) je malé množství dat, které nelze použít pro identifikaci uživatele, ale zaznamenává informace o tom, jak prohlíží stránku. 

  „Podle ustanovení platných právních předpisů Evropské Unie je automatické zpracovávání osobních dat vlastněných firmou Boehringer Ingelheim prostřednictvím klientských souborů předmětem prohlášení k příslušnému místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.“ 

  Uživatel je upozorněn, že jakákoli osobní data poskytnutá prostřednictvím odpovědí na formuláře umístěné na stránce, pokud se je rozhodne poskytnout, umožňují firmě Boehringer Ingelheim zpracovat jeho požadavek a také nastínit účel otázek, například zasílání týdenních upozornění. 

  Tyto osobní informace jsou určeny pouze pro firmu Boehringer Ingelheim, která je zodpovědná za zpracovávání dat pro účely administrativy a obchodního managementu. 

  Uživatel má možnost souhlasit s předáním osobních informací spojených s touto stránkou jiným společnostem v rámci skupiny Boehringer Ingelheim nebo dceřiným společnostem nebo jejich využitím těmito společnostmi, které ho můžou kontaktovat s nabídkami a akcemi prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy nebo pošty.

  Každý uživatel má právo přistupovat ke svým osobním informacím, odstraňovat je nebo měnit prostřednictvím uvedeného kontaktu: 

  - Poštou: Boehringer Ingelheim Animal Health France, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE 

  Osobní data týkající se uživatele jsou určena pro potřeby firmy Boehringer Ingelheim. Poskytovatel hostingu se zavázal dodržovat předpisy ochrany osobních údajů. 

  Tato stránka není určena k přijímání důvěrných informací. Proto, s výjimkou osobních dat zmíněných výše, není žádná informace odeslaná libovolnou formou (dokument, data, obrazový materiál, otázka, návrh, koncept, komentář aj.) prostřednictvím této stránky za žádných okolností považována za důvěrnou. 

  Samotné odeslání informace nám tudíž dává právo ji využívat, reprodukovat, zveřejnit, změnit nebo odeslat za účelem vyřízení vaší žádosti.

 6. Omezení zodpovědnosti

  Boehringer Ingelheim se snaží podle svých nejlepších možností zajistit přesnost a aktuálnost informací uveřejněných na stránce. Vyhrazuje si právo obsah kdykoliv opravit bez předchozího upozornění. 

  Nicméně, Boehringer Ingelheim nemůže zaručit, že obsah dostupný na stránce přesný, správný, aktuální nebo kompletní. 

  Tudíž, s výjimkou poškození majetku způsobeného hrubou nebo úmyslnou nedbalostí firmy Boehringer Ingelheim, skupina odmítá jakoukoli zodpovědnost: 
  - za nepřesnosti, omyly nebo nedostatky v informacích dostupných a této stránce; 

  - za jakoukoli škodu způsobenou podvodným zásahem třetí strany, který by měl za následek změnu informací nebo produktů dostupných na stránce; 

  a v širším smyslu za jakoukoli majetkovou škodu nebo následnou ztrátu, z jakéhokoli důvodu, jakéhokoli původu, typu nebo s jakýmikoli následky (i v případě, že byla firma Boehringer Ingelheim upozorněna na možnost takového poškození či ztráty) způsobenou: (i) jakýmkoli přístupem nebo nemožností přístupu na stránku, (ii) používáním stránky, a to včetně jakéhokoli ohrožení nebo viru, který může napadnout váš počítač nebo jiný majetek, a/nebo (iii) důvěrou vloženou do jakýchkoli informací pocházejících přímo nebo nepřímo ze stránky. 

  Součásti této nebo jakékoli jiné stránky jsou poskytovány tak, jak jsou, bez jakékoli přímé nebo nepřímé záruky jakéhokoli druhu. Boehringer Ingelheim neposkytuje žádnou přímou ani nepřímou záruku, relativní nebo neomezenou, na jejich tržní hodnotu nebo vhodnost pro libovolný daný účel.

 7. Dostupnost webové stránky

  Berete na vědomí, že: (i) je technicky nemožné poskytovat stránku bez jakýchkoli defektů, a že Boehringer Ingelheim nemůže toto zaručit; (ii) že defekty mohou způsobit dočasnou nedostupnost stránky; a že (iii) fungování stránky může být ovlivněno událostmi nebo příčinami, které Boehringer Ingelheim neovlivní, například fungováním přenosových a komunikačních prostředků mezi vámi a firmou Boehringer Ingelheim nebo mezi firmou Boehringer Ingelheim a jinými sítěmi. 

  Boehringer Ingelheim a/nebo jeho dodavatelé mohou kdykoli změnit nebo zrušit, dočasně nebo trvale, celou stránku nebo její část za účelem údržby a/nebo vylepšení a/nebo změn stránky. Boehringer Ingelheim nezodpovídá za žádné změny, pozastavení nebo přerušení funkce stránky.

 8. Informace o produktech

  Informace obsažené a zveřejněné na stránce mohou zahrnovat přímé nebo nepřímé odkazy na produkty, programy a služby skupiny Boehringer Ingelheim, které nejsou nabízené nebo dostupné v některých zemích či regionech, nebo mohou být poskytovány pod jiným jménem a mohu podléhat regulacím a podmínkám použití, které se liší v závislosti na konkrétní zemi. 

  Tyto odkazy neznamenají, že má skupina Boehringer Ingelheim v úmyslu prodávat tyto produkty, programy nebo služby ve vaší zemi.

 9. Právní předpisy

  Stránka a její obsah podléhají francouzským zákonům a jakékoli související spory podléhají jurisdikci francouzských soudů.

  • Zásady a podmínky

   10.1 Vydavatel stránky:

   Majitelem stránky je Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS , společnost s kapitálem 23 743 685,75 Euro, registrovaná u RCS v Lyonu pod číslem 590 800 215, s oficiálním sídlem na adrese 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE a zastupovaná Erick Lelouche ve funkci generálního ředitele.

  • 10.2 Vedoucí publikace:

   MEVET spol. s r.o.

  • 10.3 Hosting stránek:

   Z pověření společnosti Boehringer Ingelheim

  • 10.4 Území:

   Informace obsažené na webové stránce jsou určeny k použití výhradně na území Evropy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

 1. Conditions of access to the website

  Access to the Boehringer Ingelheim website is subject to acceptance of the following terms and conditions and applicable laws.

  The user acknowledges having the means and ability to use this website.

  These terms and conditions and the information contained may be changed when Boehringer Ingelheim chooses to do so, without prior notice.

  The terms and conditions of use apply exclusively to this website. Other websites within the group or belonging to Boehringer Ingelheim have their own terms and conditions of use.

  Boehringer Ingelheim reserves the right to close the account if the user is found to be in breach of the terms and conditions of use.

 2. Intellectual property

  This site belongs to and is operated by Boehringer Ingelheim, (hereinafter “Boehringer Ingelheim”) belonging to the Boehringer Ingelheim Group. The layout and each of the components, including trademarks, logos and domain names, appearing on this website (hereinafter the "Site"), are protected by current laws on intellectual property, and belong to Boehringer Ingelheim or their use is the subject of an authorisation.

  No component of the Site may be copied, reproduced, altered, edited, downloaded, denatured, transmitted or distributed in any way whatsoever, on any medium whatsoever, in whole or in part, without the prior written consent of Boehringer Ingelheim, except solely for use for press requirements conditional on compliance with intellectual property rights and any other property rights that are mentioned. Only copying for private use is authorised for your own personal, private, non-commercial use, on your personal computer.

  "COPYRIGHT 2016- Boehringer Ingelheim company - ALL RIGHTS RESERVED".

  Any authorised use of items composing or shown on the site must not be denatured, changed or altered in any way whatsoever.

  Boehringer Ingelheim reserve the right to take legal action against any breach of its intellectual property rights.

  “The same applies to databases appearing on the website, which are protected under the European Directive of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and which were produced by Boehringer Ingelheim.”

 3. Nature of information

  Information, especially financial, published on the Site shall not be considered as an encouragement to invest. It should not under any circumstances be interpreted as prospecting or as a public offering, nor is it an offer to subscribe, buy or swap shares or other securities in Boehringer Ingelheim and/or its subsidiaries concerned. Boehringer Ingelheim draws your attention to the fact that financial information posted on the Site is regularly updated (if financial information is provided on-line).

  The Site may offer opinions by experts consulted in a particular field in relation to the content of the Site or excerpts from press articles. Any such information solely represents the opinion of the expert consulted or the publication, and is not necessarily the opinion of the Boehringer Ingelheim Group. Any such experts are not employees of the Boehringer Ingelheim Group and do not receive any emoluments in exchange for Boehringer Ingelheim using their opinion. Boehringer Ingelheim is not responsible for the accuracy or completeness of any such information and opinions. Experts’ opinions reflect their own personal views and should never be interpreted as being the opinion or responsibility of Boehringer Ingelheim.

  The Site also includes information on health, physical condition, the medical field and medical treatments solely for human use. Said information is published on the Site for information purposes only and is no substitute for the advice of your physician or pharmacist. The information should not be used under any circumstances to make a medical diagnosis of an illness or physical problem, or for prescribing or using drugs presented on the Site. In all instances you should refer to your physician or pharmacist.

 4. Links to other sites

  The liability of Boehringer Ingelheim or of the Boehringer Ingelheim parent company shall not be incurred by a third party site that can be accessed via the Site. We do not have any way of controlling the content of such third party sites which remain entirely independent of Boehringer Ingelheim. Moreover, the existence of a link between the Site and a third party site does not under any circumstances mean that Boehringer Ingelheim approves the content of that site in any way whatsoever and in particular the use that may be made of it. In addition, you are responsible for taking the precautions necessary to prevent any infection from the Site, in particular by one or more computer viruses, Trojan horses or any other "parasite".

  External sites may include hypertext links to the Site. Any such links should not be created without the express prior consent of Boehringer Ingelheim. In any case, Boehringer Ingelheim is not in any way liable for the non-availability of such sites and Boehringer Ingelheim does not scrutinise, check or approve them and is not responsible for contents, advertising, products or other components available on or via those sites.

 5. Personal information and other information

  Certain information is automatically gathered and stored :

  The user's IP address. This address, which makes it possible to access the Internet, is assigned to the user’s computer by its Internet service provider. This information cannot identify an individual.

  - The website address from which the user is directly linked to this site.
  - The date and time of the user’s visit to the website and the pages viewed.
  - The operating system of the user’s computer, as well as his browser.

  The user is likewise informed that during visits to the website a cookie may be automatically installed in his browser. The cookie is a piece of data that cannot be used to identify the user, but records information on how the latter browses the site.

  “Under the provisions of applicable EU laws, the automatic processing of personal data in Boehringer Ingelheim’s possession through clients files and used by this website has been the object of a declaration to the relevant local Data Protection Authority”.

  The user is informed that any personal data provided in responding, if he chooses to do so, to the forms present on the site, enable Boehringer Ingelheim to deal with his request and also to outline the purpose of the questions, for example receiving a weekly alert.

  Such personal data are intended for Boehringer Ingelheim, which is responsible for data processing, for administrative and commercial management purposes.

  The user has the option of agreeing to the personal details linked to his site registration being passed on by Boehringer Ingelheim to other companies within the group or associate companies or being used by these companies, which may contact him with offers and promotions by e-mail, text or post.

  Each user has a right to access, delete and alter personal data relating to them by writing to:

  - By post: Boehringer Ingelheim Animal Health France, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE

  Personal data relating to the user is intended for Boehringer Ingelheim. The hosting service has undertaken to observe the personal data protection regulations.

  The Site is not intended to receive confidential information from you. Consequently, and except for personal data mentioned above, any information, whatever its form - document, data, graphic, question, suggestion, concept, comment or other - that you send us via the Site will not under any circumstances be deemed confidential. Consequently, the act of sending it to us alone gives us the right to use it, reproduce it, publish it, alter it or send it with a view to dealing with your request.

 6. Limitations on liabil

  Boehringer Ingelheim strives to the best of its ability to ensure that information published on the Site is accurate and up-to-date. It reserves the right to correct content at any time, without prior notice. However, Boehringer Ingelheim cannot guarantee that the information available on the Site is accurate, correct, up-to-date or complete. Consequently, and except for property damage resulting from gross or intentional negligence by Boehringer Ingelheim, the group declines any liability :

  - for any inaccuracy, error or omission as regards information available on the Site; - for any damage resulting from fraudulent intrusion by a third party resulting in an alteration of information or items made available on the Site

  - and more broadly, for any property damage or consequential loss, for any reason, of any origin, nature or with any consequences whatsoever, even if Boehringer Ingelheim had been warned of the possibility of such damage or loss, caused (i) because of any access to the Site or because it was impossible to access it, (ii) because of the use of the Site, including any harm or virus that may infect your computer or any other property, and/or (iii) because of the credence given to any information coming directly or indirectly from the Site.
  The components of the Site or of any other site are provided "as is" without any guarantee of any kind, whether implicit or explicit. Boehringer Ingelheim does not offer any implicit or explicit guarantee, relative, without limitation, to their market value or suitability for any given purpose.

 7. Availability of the web site

  You acknowledge (i) that it is technically impossible to provide the Site free from any defect and that Boehringer Ingelheim cannot undertake to do so; (ii) that defects may lead to the Site being temporarily unavailable; and that (iii) operation of the Site can be affected by events and/or matters that Boehringer Ingelheim does not control, such, for example, as means of transmission and communication between you and Boehringer Ingelheim and between Boehringer Ingelheim and other networks.
  Boehringer Ingelheim and/or its suppliers may, at any time, alter or interrupt, temporarily or permanently, all or part of the Site to undertake maintenance and/or make improvements and/or changes to the Site. Boehringer Ingelheim is not responsible for any alteration, suspension or interruption of the Site.

 8. Information on products

  Information included and published on the Site may include direct or indirect references to products, programmes and services of the Boehringer Ingelheim Group that are not announced or available in some countries or some regions or that may be supplied under a different name and may be subject to regulations and terms of use that differ depending on the country. Such references do not mean that the Boehringer Ingelheim Group intends to sell those products, programmes or services in your country.

 9. Legal provisions

  The Site and its content are governed by the Laws of France, and any disputes relating thereto are subject to the jurisdiction of the courts of France.

 10. Terms and conditions

  • 10.1 Publisher of the Site:

   This site is owned by Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, a company with a capital of 23 743 685,75 Euros, registered in RCS Lyon under number 590 800 215, with its registered office at 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE represented by Erick Lelouche, acting as President.

  • 10.2 Head of Publication

   MEVET spol. s r.o.

  • 10.3 Site hosting

   Mandated by Boehringer Ingelheim

  • 10.4 Territory

   The information contained on the website is exclusively for use within the European territory.

Proč je péče o srst důležitá pro mého mazlíčka?

Možná si myslíte, že o srst zvířat pečujeme pouze proto, aby dobře vypadala. Je to však velmi důležité také pro jejich zdraví.

 Kartáčováním odstraňujeme odumřelé chlupy, nečistoty, smotky a lupy. Při kartáčování se také v srsti zvířete rovnoměrně roztírají tukové substance přirozeně se vyskytující v kůži, díky kterým se srst leskne a je zdravá. 

Najděte další odpovědi v naši sekci často kladených dotazů O&O.

Chcete se zbavit blech a klíšťat? Frontline je na to expert.

Zjistěte více o produktech na blechy a klíšťata